Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

 

Serdecznie witam wszystkich odwiedzających moją witrynę. Pomyślałem sobie, że należy się internautom zainteresowanym historią i chronologią starożytnego Egiptu, tacy przecież głównie tu trafiają, kilka słów wyjaśnienia. Nie było moim zamiarem tworzenie strony internetowej traktującej o tak specyficznym i rozległym zagadnieniu, jakim jest 3000-letnia chronologia egipska. Zbiór ten pomyślany został jako skrypt pomocniczy, systematyzujący i koncentrujący w pewnym sensie dostępne w literaturze naukowej i popularnonaukowej materiały. Zadaniem niniejszej pracy było wypełnienie luki, jaka powstaje zawsze na styku ścisłych, często bardzo specjalistycznych, zagadnień naukowych a wiedzą tzw. popularną. Publikując w Sieci niniejszą pracę spłacam w pewnym sensie dług wdzięczności jaki zaciągnąłem w stosunku do egiptologii i archeologii śródziemnomorskiej jako Nauki, którą karmiłem się przez lata, a która dała mi tak wiele satysfakcji.

Chronologia Egiptu starożytnego jest ciągle jeszcze bardzo niekompletna; w swych założeniach nie do końca pewna. Istnieje wiele luk, okresy przejściowe wymagają podejścia bardzo elastycznego a i w okresach stosunkowo dobrze znanych kolejność władców panujących, zaproponowana przez znawców zagadnienia, pozostawia często wiele do życzenia. Moje strony traktujące o tej tematyce są w znacznym stopniu niedokończone. Zależało mi jednak, aby witryna już od początku pozbawiona była pustych stron, brakujących elementów, czy linków prowadzących donikąd. Systematycznie, dzień po dniu, będę uzupełniał strony merytorycznie, od czasu do czasu wprowadzając drobne poprawki techniczne. Serwis pomyślany jako zestawienie chronologiczne postanowiłem powiększyć o fakty z życia politycznego władców egipskich, tym samym, poszerzając zakres tematyczny stron.  Witryna będzie więc nosić nazwę:

Egipt Starożytny - Historia i Chronologia

Chciałbym, aby tytuł strony odzwierciedlał w możliwie jak największym stopniu jej zawartość. Proszę mi wybaczyć, jeżeli materiał znajdujący się na stronach będzie wykraczać w jakimś stopniu poza temat, lub gdy będzie on niewystarczający, nieprzekonywujący czy wręcz kontrowersyjny. Jak wiadomo, architektura sakralna i sepulkralna była w starożytnym Egipcie w sposób ścisły związana z życiem codziennym mieszkańców kraju nad Nilem. Czasami nie sposób jest naświetlić określony problem z historii politycznej bez przedstawienia choćby w zarysie historii architektury grobowej, co starałem się uczynić na stronach poświęconych budownictwu sepulkralnemu, w skrócie określonemu mianem GROBOWCE.
Zachęcam każdego, zainteresowanego tematem do dzielenia się ze mną swoimi uwagami. Proszę nadsyłać je na adres  www@narmer.pl . Wszystkie opinie, dotyczące zarówno treści merytorycznej, jak i technicznych szczegółów witryny, będą przeze mnie uważnie analizowane, a na każdy list postaram się odpowiedzieć. W związku z licznymi sugestiami utworzenia witryny w językach angielskim i francuskim, postanowiłem wyjść im na przeciw, dając tym samym wszystkim możliwość zapoznania się z moją pracą. Od 2002 roku witryna funkcjonuje już we własnej domenie http://narmer.pl  . Witryna nie ma charakteru komercjalnego. Nie zawiera reklam i nie jest w żaden sposób dotowana a jej utrzymanie spoczywa na jednej osobie - twórcy i autorze.

Chronologia absolutna Egiptu starożytnego do niedawna opierała się wyłącznie na źródłach historycznych. Zabytki, które zachowały się do naszych czasów czy przekazy starożytnych historyków nie są jednak jedynymi podstawami ustalania datowania. W ostatnich czasach zostały opracowane i ulepszone metody oparte na naukach ścisłych i przyrodniczych. Jednocześnie pojawiło się wiele teorii, mówiąc oględnie, mocno kontrowersyjnych. Mam tu na myśli lansowaną ostatnio, zwłaszcza wśród brytyjskich naukowców młodego pokolenia, tzw. nową chronologię, tj. opieraną głównie na synchronizmach archeologicznych teorię, która przesuwa niektóre okresy egipskiej historii o, bagatela, 350 lat w jedną bądź drugą stronę. Na moich stronach nie zajmuję się aż tak rewolucyjnymi teoriami, zainteresowanych odsyłam do odnośnych publikacji i literatury s-f.
Datowanie na którym zbudowałem strukturę stron opiera się w zasadniczej mierze na chronologiach zaproponowanych przez najwybitniejsze autorytety w tej dziedzinie. Jest to próba syntezy wyników badań przeprowadzonych przez wielu historyków. Ponieważ jednak co do wielu faktów i wydarzeń historycznych zdania pomiędzy badaczami bywają często rozbieżne, starałem się zawsze znaleźć  jakiś kompromis, często opisując wszystkie kolidujące z sobą opinie lub też przedstawiając tę jedną, moim zdaniem najtrafniejszą. Powinienem w tym miejscu wyjaśnić, że sposób umieszczania przeze mnie serechów poziomych wymuszony został przez kompozycję strony, i z punktu widzenia archeologii jest nieprawidłowy. Chodziło mi o poglądowe przedstawienie treści horusowych imion królewskich, nie o wierną ich kopię. Zapis komputerowy rządzi się swoimi prawami, których starożytni Egipcjanie nie wzięli niestety :-) pod uwagę.
T
ranskrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .
H
istorię tworzy pismo, zwłaszcza w Egipcie. Najważniejsze źródła historyczne to: kamień z Palermo, turyński kanon królewski, listy królewskie ryte na tablicach kamiennych i ścianach świątyń i grobowców, kronika Manethona oraz przekazy historyków starożytnych - Herodota, Diodora, Strabona, Plutarcha i Pliniusza. Pewne utrudnienie w ustaleniu kolejności władców Egiptu sprawia egipska tytulatura królewska - imiona-tytuły władców, których, od czasów V dynastii zawsze było pięć...

strony dedykuję Mojej Kochanej Córce, Soni

specjalne podziękowania dla:

  Pani Danuty Cieślak
Pani Laurence Rougeot
Pana Michaela Boebé
Pana Janusza Zajdy


 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor